2024. június 19. - szerda

Copyright © 2010
Profi Fakivágás

Profi Fakivágás - Szabályozott fakivágás


A fákra leselkedő veszélyeket a jogalkotók is felismerték, ezért több évtizede szabályozzák a fák védelmét, illetve kivágását. A 70-es évek óta érvénybe lépett rendeletek viszonylag pontosan leírják, hogy milyen feltételek mellett lehet kivágni és hogyan kell pótolni a fákat.

Így a többször módosított 21/1970. évi kormányrendelet kimondja, hogy a fakivágási szándékot előzetesen be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjéhez vagy a közút kezelőjéhez.

4.§ (1) A jegyző, illetőleg a közút kezelője a bejelentést követő 30 napon belül

a) a fa kivágását megtilthatja, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő rendelkezési jogosultsága nem állapítható meg;

b) a bejelentőt a kivágott fa pótlására kötelezheti.

(2) A bejelentést követő 30 napon belül — kivéve, ha a jegyző, illetőleg a közút kezelője a fa pótlását elrendelő határozatát, illetve kezelői hozzájárulását előbb adja ki — tilos élőfát kivágni; az említett határidő után a fa kivágható.

A 21/1976. számú ÉVM-rendelet a pótlás mikéntjét határozza meg:

4.§ (4) A növényzet pótlása során minden kivágott

a) fa 50 cm magasságban mért törzskerületének megfelelő fát vagy fákat kell telepíteni,

b) cserje helyett legalább két darab cserjét kell ültetni,

c) egyéb növényzet pótlásáról — ha jogszabály másként nem rendelkezik — a jegyző előírásai szerint kell gondoskodni (21/1992. (I.28.) sz. Korm.r.8.§)

(5) A pótlási kötelezettséget a tevékenység befejezését követő 1 éven belül kell teljesíteni.

A helyi önkormányzati rendeletek szigoríthatnak az általános érvényű jogszabályokon. Így tett a Fővárosi Közgyűlés is, amikor megalkotta a Budapesti Városrendezési Szabályzatot (BVSZ), mely szerint:

32.§ (3) A főváros igazgatási területén fokozott gondot kell fordítani a faállomány óvására, az összefüggő zöldterület fenntartására. Ha a fák kivágása (kivétel gyümölcsfa) építmény elhelyezése vagy kertészeti szakvélemény által igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, azok pótlásáról — jellegüknek és értéküknek megfelelően — a kerületi önkormányzat által meghatározott módon gondoskodni kell. Pótlás során annyi előnevelt fát kell ültetni, hogy azok törzsátmérőjének összege 50%-kal, a Hungária krt. vonala és a Duna közötti területen 100%-kal haladja meg a kivágott fák törzsátmérőjének összegét. A törzsátmérőt a föld felszínétől 1 m magasságban kell mérni. Ha a fák kertészeti szakvélemény szerint építési telken, az építési területen belül átültethetők, azok kivágása nem engedélyezhető.

(4) A főváros közterületeit a rendeltetésszerű használat figyelembevételével a közlekedés céljára, illetőleg közművek elhelyezésére szolgáló, továbbá a tűzoltási felvonulási terület és az épület közötti részének kivételével — fásítani kell. A fásítást az új közterületek használatába vételéig a meglevő közterületek esetében legkésőbb a járdaburkolat, illetőleg az úttest felújításának évében kell elvégezni.*

A fővárosban különleges védelmet élveznek a városépítési szempontból kiemelt jelentőségű fák 23 közparkban, 18 kertben, 14 temetőben, valamint védettséget élvez 106 fasor is. (Az 1981. évi BVSZ kb. 20 ezer fát nyilvánított védetté, de nem határozta meg a védettség jellegét, fokát, minőségét és a szankciókat, valamint nem rendelt megfelelő forrást a fenntartásukhoz.)

Az erdeink védelméről külön törvény szól, amelynek ismertetésére itt nem térünk ki.

dr. Szolnoki István
1998. szeptember
teljes cikk


E-mail: info@fakivagas-gallyazas.hu  |  Telefon: +36 20 432 2567

fakivágás, gallyazás, elszállítás, kaszálás, fakivágás budapest, parlagfű, kerti munkák